Gezinshuis Oostenwind

Welkom op de website van Gezinshuis Oostenwind. Via deze website krijg je een klein kijkje in onze "keuken".

AKJ

Als u te maken heeft met de jeugdhulp kan het gebeuren dat u bijvoorbeeld niet tevreden bent over de manier waarop een jeugdbeschermer, hulpverlener of raadsmedewerker met u omgaat. Een klacht moet u altijd zelf indienen, dit kan via het AKJ . De vertrouwenspersoon kan u hierbij helpen.

Je vertrouwenspersoon / klachtencommissie


De weg vinden in de jeugdhulp is soms ingewikkeld. Daarom proberen wij het voor jou zo eenvoudig mogelijk te houden. In alles wat wij doen staan de rechten van het kind centraal. Onze vertrouwenspersonen kun je gemakkelijk benaderen. Ons uitgangspunt is om het probleem of de klacht te bespreken met degene om wie het gaat. Als het kan zoeken we een oplossing dichtbij jou. Een officiële klachtenprocedure hoeft niet, maar je kunt hier wel voor kiezen.

Wanneer u als ouder/verzorger met de jeugdhulp te maken krijgt, is er vaak al heel wat gebeurd. Het doel is om u en uw kind(eren) zo goed mogelijk te helpen. Maar soms gaat het niet zoals u wilt of zoals u had verwacht. Het AKJ is er om u te helpen. Om samen met u uit te zoeken wat er aan de hand is. Het AKJ is onafhankelijk. Dat is vastgelegd in de Jeugdwet – net als de aard van onze werkzaamheden.

Gezinshuis Oostewind is aangesloten bij Klachtenporttaal Zorg. Dit is een externe klachtencommissie die ondersteunt bij klachten.

Klachtenprocedure Wkkgz:

  1. Informeer eerst de zorgaanbieder omtrent uw onvrede of de klacht. Als het prettiger is hierbij ondersteuning te krijgen, dan kunt u deze aanvragen bij Klachtenportaal Zorg;
  2. Zowel de zorgaanbieder als u kunnen verzoeken om ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg;
  3. Dan volgt de bemiddelingsfase/ klachtbehandelingsfase. Na schriftelijke indiening van de klacht bij de zorgaanbieder moet deze zich inzetten om binnen 6 weken te komen tot een oplossing voor uw klacht. In deze periode vinden bemiddelingsgesprekken plaats met de klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg, de zorgaanbieder en u. Als resultaat ontvangt u van de zorgaanbieder een onderbouwd oordeel over de klacht. Hierin wordt de visie van de zorgaanbieder uiteen gezet. Zo staat er in welke beslissingen er zijn genomen en welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen;
  4. Deze termijn van 6 weken mag nog eens worden verlengd met 4 weken. De zorgaanbieder brengt u daarvan op de hoogte, met onderbouwing van de reden;
  5. Wanneer cliënt en zorgaanbieder het eens zijn, is er nog een verlenging mogelijk, bijvoorbeeld als er is afgesproken een bemiddelingstraject (mediation) te volgen, maar ook als de zorgaanbieder meer tijd nodig heeft om met een goede oplossing te komen. De meeste klachten worden in deze fase tot een goed einde gebracht;
  6. Bent u niet tevreden over de oplossing en de behandeling van de klacht, dan mag u de klacht laten voorleggen aan de erkende Geschillencommissie KPZ;
  7. De erkende geschillencommissie neemt het oordeel van de zorgaanbieder mee in de behandeling. De geschillencommissie onderzoekt de situatie, doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden, en kent eventueel een schadevergoeding toe.

Meer lezen? Download hier het klachtenreglement KPZ Wkkgz.

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met:

of via onderstaand formulier uw vraag stellen