Gezinshuis Oostenwind

Welkom op de website van Gezinshuis Oostenwind. Via deze website krijg je een klein kijkje in onze "keuken".

SKJ

De gezinshuisouders zijn uitgebreid deskundig en geschoold. Beide gezinshuisouders en pedagogisch medewerker zijn SKJ-geregistreerd.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland.


Wij gebruiken in ons gezinshuis verschillende methodieken passend bij de situatie en passend bij het kind en de beoogde behandeling.
Hieronder staan een aantal methodieken omschreven die wij gebruiken.

Life Space Crisis Intervention: Life Space Crisis Intervention (LSCI) is een therapeutische/methodische, verbale interventiemethode om crisissituaties om te buigen tot leermomenten voor kinderen en jongeren met chronische patronen van zelfondermijnend gedrag (www. lsci.org) en loodst zowel de volwassene als de jongeren door het incident.Kinderen/jongeren verstoren hun eigen leefsituatie door het stellen van moeilijk gedrag, vaak berustend op of onderhevig aan intense emoties. Volwassenen weten niet goed hoe zij dit soort situaties moeten hanteren.

Als resultaat van de inzet van LSCI leren en ervaren kinderen en jongeren
o De vaardigheden om het eigen gedrag te reguleren
o Effectief om te gaan met hun emoties
o Meer inzicht in het eigen gedrag
o Een vergroting van het gevoel van eigenwaarde
o Vermindering van angstige gevoelens
o Meer begrip voor anderen
o Een beter inzicht in het gedrag van anderen
o Vertrouwensrelaties op te bouwen met volwassenen
o Verantwoordelijkheid te nemen voor hun handelen.

Ervaringsgericht leren en psychosociale hulpverlening met dieren:
Ervaringsgericht leren en psychosicoale begeleiding is een krachtig ondersteunend middel om aangetast basisvertrouwen te laten herstellen. Hierdoor wordt het vaak sneller mogelijk om hardnekkige patronen succesvol te behandelden. Paarden en honden ondersteunen en versnellen dit proces en kunnen naar wens worden ingezet. Dierondersteunde therapie ( AAT ) is een alternatief of aanvullend type therapie waarbij dieren als een vorm van behandeling zijn betrokken. Het valt onder het domein van Animal Assisted Interventions (AAI). AAI is een algemene term die elke interventie of behandeling omvat die een dier in een therapeutische context inzet.
Topdog-trainingen:
Topdog Honden SOVAtraining is een sociale vaardigheidstraining voor kinderen en jongvolwassenen met een hond als gids. De training is ontwikkeld naar voorbeelden uit het Animal Assisted Therapy, waarmee verbluffende resultaten worden behaald in sectoren voor mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking. Topdog beschikt over een methodische beschrijving en een wetenschappelijke onderbouwing.

Competentiebenadering;
Competentiegericht werken, cq. het sociale competentiemodel, richt zich vooral op die concrete vaardigheden die in het leven van alle dag noodzakelijk zijn rondom zelfredzaamheid en sociaal functioneren. Afhankelijk van de leeftijd komen daar ook ontwikkelingstaken bij die bij een specifieke leeftijd horen.
Systeemgericht werken;
o Herkennen wat het systeem rond het kind is, dit in kaart te brengen en te beïnvloeden in lijn met de behandeling.
o Begrijpen
– wat nodig is om gemeenschappelijk te werken aan de koers van het systeem.
– op welke wijze aansluiting te vinden bij de hulpvrager(s).
– hoe systemen evenwicht proberen te creëren aan de hand van triades, coalities en allianties.
o Nadenken over
– wat meerzijdig partijdig handelen inhoudt.
– hoe samen met andere collega’s systemische hypotheses op te stellen

Affectief Bewuste Benadering
De Affectief Bewuste Benadering (ABB) is een methode waarbij de begeleider naast de cliënt gaat staan. Eerst wordt gebouwd aan een vertrouwensrelatie. Pas als deze is ontstaan, kan gewerkt worden aan doelen. ABB is gebaseerd op gelijkwaardigheid en het stimuleren van eigen regie bij de cliënt. Voor een adequate begeleiding is het belangrijk dat begeleiders zich bewust zijn van hun eigen emotionele functioneren. ABB geeft manieren aan hoe je inzicht kunt krijgen in je eigen emoties en hoe je hier vervolgens bewust mee kunt omgaan.

Tevens gaan we uit van: Oplossingsgericht werken, Weerbaarheid en bejegening, Functioneringsprofiel van Heijkoop, Hollistische theorie, Vlaggensysteem, SEO.