Gezinshuis Oostenwind

Welkom op de website van Gezinshuis Oostenwind. Via deze website krijg je een klein kijkje in onze "keuken".

Beroepsvereniging BPSW

Als professionals willen wij ons continu verbeteren. De Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker beschrijft de beroepsnormen die voor de professional in de jeugdzorg gelden. De Beroepscode voor de Jeugd- en Gezinsprofessional staat, als zelfstandige beroepscode, naast wet- en regelgeving, richtlijnen en organisatorische kaders.

Voor wie?

In ons gezinshuis bieden we plek aan kinderen tussen de 12 en 21 jaar met een licht verstandelijke beperking en complexe gedragsproblematiek, die om welke reden dan ook niet in hun oorspronkelijke gezin kunnen blijven wonen. Hierbij kan er sprake zijn van vrijwillige of gedwongen kader, middels een rechterlijke uitspraak. Er is ondersteuning en behandeling nodig voor de problematiek en het gezin. Het kind heeft behoefte aan een langdurige, duurzame, veilige, geborgen, warme gezinssituatie waarbij er wordt gewerkt vanuit de kracht van het gewone leven met 2 professionele opvoeders, waarbij een hechtingsrelatie plaats kan vinden. Er is veel aandacht voor inleven, meeleven en samenleven. Het verblijf is gericht op stabilisatie en zelfontplooiing. De ondersteuningsbehoefte is groot; nabijheid, duidelijkheid, structuur, aansluiting op LVB en hechtingsproblematiek, systeemgericht. Er is aandacht voor alle levensgebieden. (PoC). Afhankelijk van de taakvaardigheid worden taken, verantwoordelijkheden en zelfstandigheid zoveel mogelijk vergroot en geoptimaliseerd. De relatie met het netwerk is vaak verstoord, hierdoor is het niet mogelijk om thuis te blijven wonen. Hiervoor is coaching, ondersteuning, begeleiding en behandeling nodig en zijn de gezinshuisouders sensitief voor het systeemgebeuren. Het sociale netwerk is minimaal, het wonen is ook gericht op het vergroten van het netwerk te denken aan vrije tijds invulling, vrienden, hobby’s. Meestal is er sprake van speciaal onderwijs voor sociaal emotionele problematiek en LVB. Elke specifieke afkomst of geloofsovertuiging is mogelijk.
In het gezinshuis heeft iedereen zijn eigen plek en hoort iedereen erbij. Weten dat je er mag zijn en gezien wordt, de basisveiligheid wordt vergroot. Hulptroepen hierbij zijn de gedragswetenschapper, behandelaren in de omgeving en het sociale netwerk van het gezinshuis Het kind is niet verantwoordelijk voor zijn / haar financiën. Plaatsing wordt gedaan op verzoek van ouders, voogd of gemeente. Als ouders het gezag dragen, zijn zij verantwoordelijk voor extra kosten zoals kleding, zakgeld, schoolgelden e.d. Als er sprake is van voogdij, verlopen een groot deel van deze kosten via de voogdij-instelling. Vanuit de opvoeding is er in gezinshuis aandacht voor het leren omgaan met geld en budgetteren.