Gezinshuis Oostenwind

Welkom op de website van Gezinshuis Oostenwind. Via deze website krijg je een klein kijkje in onze "keuken".

Kwaliteitskader gezinshuizen

Steeds meer kinderen die tijdelijk of langdurig niet thuis of bij familie kunnen wonen, vinden een veilige plek in een gezinshuis. Door het groeiende aantal gezinshuizen is er behoefte aan duidelijke kwaliteitscriteria voor deze kleinschalige vorm van jeugdhulp. In overleg met medewerkers in gezinshuizen hebben experts die criteria opgesteld: de landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen .

Wij bieden binnen de “kracht van het gewone leven” in onze gezinssituatie, deskundige en zeer intensieve begeleiding en behandeling, structuur, continuïteit en kwaliteit, waardoor een kind met complexe problematiek tot rust kan komen, zijn/haar kwaliteiten leert kennen, zijn/haar basisvertrouwen vergroot en een veilig thuis wordt ervaren. We willen dat deze kinderen op kunnen groeien in een duurzame gezinssituatie die wordt geleid door 2 professionals met ondersteuning van hbo-geschoolde pedagogisch medewerkers. Binnen de “kracht van het gewone” leven opgroeien in een gezinssituatie met deskundige begeleiding en behandeling, structuur, continuïteit en kwaliteit, waardoor een kind met zeer complexe problematiek tot rust kan komen, zijn/haar kwaliteiten leert kennen, zijn/haar basisvertrouwen vergroot, ervaart een veilig thuis en er sprake is van een duurzame opvoedsituatie.

In ons gezinshuis is sprake van een langdurige, perspectief biedende beschermde vorm van wonen voor maximaal 5 kinderen met zeer intensieve behandeling en begeleiding in een gezinssetting, 24 uur per dag. Er is sprake van 1 op 1 of 1 op 2 begeleiding. Binnen het therapeutische behandelklimaat is er contin toezicht en nabijheid. Elke dag is een dag zoals de dag van gisteren en de dag van morgen.

In ons huis hebben we respect voor elkaar. Iedereen mag er zijn en iedereen hoort erbij. Er wordt rekening gehouden met elkaar en we leren om dingen voor elkaar over te hebben. De relatie is gericht op een veilige en duurzame relatie.
In het gezinshuis is een pedagogisch klimaat dat zich richt op de pedagogische, sociaal emotionele en seksuele opvoeding. Daarnaast is er sprake van een therapeutisch klimaat. Dit therapeutisch behandelklimaat kenmerkt zich door een affectief neutrale aansturing en gericht op de basale hechting van de kinderen. Hierbij wordt gehandeld vanuit de systemische en holistische benadering. Sensitiviteit en emotionele ondersteuning bieden zijn de belangrijkste voorwaarden in het neerzetten van een pedagogisch leef- en behandelklimaat. Binnen ons gezinshuis is er continue sprake van een combinatie van deze 3 verschillende klimaten met daarnaast aandacht voor preventieve behandeling.

Om duurzaamheid te kunnen bewerkstelligen zijn de volgende kernwaarden voor ons van belang.
- Het optimaliseren van mogelijkheden (verkennen, onderzoeken en bijstellen)
- Systeemgericht denken en handelen
- Verbinden vanuit de kern
- Krachten versterken
- Vergroten van eigen regie en autonomie
Wij zijn gespecialiseerd in kinderen met zeer complexe (hechtings)problematiek. Onze doelgroep is bekend met een LVB-grondslag en bijkomende problematieken. Onze expertise ligt bij LVB-kinderen met hechtingsproblematiek en problemen in het bijkomende systeem. In de reguliere hulpverlening is het moeilijk deze kernwaarden en de kracht van het gewone leven te kunnen bieden. Onze kernwaarden zijn juist voor deze doelgroep noodzakelijk om zich te kunnen ontwikkelen. De sociale redzaamheid is laag en vraagt veel ondersteuning. Met name in het aangaan van (sociale) relaties, deelname aan het maatschappelijk leven, het regelen van de dagelijkse routine en het uitvoeren van complexere taken is vaak hulp of overname nodig. Ten aanzien van het psychosociaal en cognitief functioneren hebben de kinderen vaak hulp, toezicht of sturing nodig op alle leefgebieden. Het kind heeft continu aanwezigheid, aansturing, regulering, behandeling, toezicht en ondersteuning nodig. Het uitvoeren van alle dagelijkse taken heeft veel stimulatie en ondersteuning nodig. Ook op het gebied van verzorging is extra aansturing noodzakelijk. Het voorstructuren en overzichtelijk maken van de dag levert een grote bijdrage. Er is sprake van zeer ernstige gedragsproblematiek. Met name de hechtingsproblematiek vraagt veel aandacht. Er is vaak sprake van verbaal agressief gedrag, ongecontroleerd en ongeremd gedrag, reactief gedrag met betrekking tot interactie en soms ook zelfbeschadigend gedrag. Ook seksueel grensoverschrijdend gedrag kan voorkomen. Normen en waarden zijn onduidelijk.